Bộ tài chính sử dụng chữ ký số do VNPT cung cấp

Chữ ký số VNPT sẽ bắt đầu được sử dụng trong Bộ tài chính

Thoả thuận được ký kết lần này cũng đồng thời là sự hợp tác, hỗ trợ triển khai Dự án thí điểm “Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet” và áp dụng chu ky so vào các thủ tục hải quan điện tử trong giai đoạn 2009-2010.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, triển khai, vận hành các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính theo hướng sử dụng Dịch vụ Chứng thực chu ky so công cộng. Mục tiêu, trong năm 2009-2010, triển khai áp dụng chu ky so cho ít nhất hai dịch vụ hành chính công điện tử của ngành Tài chính: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK) và Thủ tục Hải quan điện tử. Bộ Tài chính sẽ sử dụng Hệ thống Chứng thực chu ky so của VNPT để phục vụ cho giai đoạn thí điểm iHTKK từ tháng 8/2009 đến hết tháng 12/2009 và sử dụng Dịch vụ Chứng thực chu ky so của VNPT cho các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính sau khi VNPT được cấp giấy phép chính thức cung cấp Dịch vụ Chứng thực chu ky so công cộng. Cùng với đó, Bộ sẽ hỗ trợ, hợp tác với VNPT trong việc xây dựng quy trình cấp Chứng thư số cho người kê khai thuế tham gia sử dụng các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính, trước mắt là cho dự án iHTKK, tạo thuận lợi và khuyến khích người nộp thuế tham gia sử dụng iHTKK và các dịch vụ hành chính công điện tử khác của Bộ Tài chính.Cho tới thời điểm này, VNPT đã hoàn thiện hồ sơ và đang làm thủ tục xin cấp phép cung cấp Dịch vụ Chứng thực chu ky so công cộng và triển khai cung cấp dịch vụ; đồng thời thiết lập tạm thời Hệ thống Chứng thực chu ky so cho dự án thí điểm iHTKK trong thời gian VNPT xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chu ky so công cộng.

Chữ ký số VNPT sẽ cấp chứng thư số tạm thời khi chưa được cấp phép chính thức

VNPT cũng sẽ thực hiện cấp Chứng thư số từ hệ thống chứng thực tạm thời cho đối tượng người nộp thuế tham gia sử dụng iHTKK trong thời gian chưa được cấp phép chính thức, và sau đó sẽ cấp lại Chứng thư số cho người nộp thuế tham gia dự án iHTKK khi chính thức cung cấp Dịch vụ Chứng thực chu ky so công cộng.

Trong khuôn khổ Thỏa thuận này, VNPT cũng sẽ hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ về tích hợp chu ky so vào ứng dụng trong các dự án áp dụng chu ky so đối với các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với VNPT trong các hoạt động truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của chu ky so cho các đối tượng tham gia sử dụng dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính.

Thỏa thuận hợp tác về việc áp dụng chu ky so cho các dịch vụ hành chính.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *