Khai bổ sung hồ sơ khai thuế  XNK Hải Quan

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế XNK Hải Quan.

1. Trình tự thực hiện:Khai bổ sung hồ sơ khai thuế  XNK Hải Quan

– Bước 1: Người nộp thuế có văn bản đề nghị khai bổ sung.

– Bước 2: Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ khai bổ sung và thông báo kết quả cho người nộp thuế biết.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử – Khai bổ sung hồ sơ khai thuế XNK Hải Quan

– Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

– Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế XNK Hải Quan.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thành phần hồ sơ: (bảng dưới)

YÊU CẦU

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC

(NẾU CÓ: X)

NỘP/XUẤT TRÌNH BẢN GỐC TRƯỚC KHI NHẬN KẾT QUẢ (NẾU CÓ: X)

VĂN BẢN ÁP DỤNG

  Nộp điện tử, file có ký số   Văn bản đề nghị khai bổ sung   02 bản chính  Mẫu số 03/KBS/GSQL

X

 Phụ lục V Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

4. Thời hạn giải quyết:

– Trong 02 giờ làm việc đối với trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót và khai bổ sung với cơ quan hải quan:

+ Sau khi hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra chi tiết hồ sơ;

+ Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra.

– Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ thông tin hoặc hồ sơ (nếu có) đối với trường hợp khai bổ sung:

+ Sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan;

+ Quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

  • Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

  • Thông báo kết quả kiểm tra trên văn bản khai bổ sung.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế  XNK Hải Quan Mẫu số 03/KBS/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

– Tổ chức, cá nhân xác định có sai sót trong việc khai hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

– Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

– Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

– Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015