Hủy tờ khai hải quan đã đăng ký

Hủy tờ khai hải quan đã đăng ký